Beslutsorgan

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Ledamöterna väljs av kommuninvånarna under kommunalvalet den tredje söndagen i oktober vart fjärde år.

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, och övergripande planer. Fullmäktige väljer också kommunstyrelse och nämnder.

Mötena i fullmäktige äger rum enligt ett fastställt schema och allmänheten är välkommen att följa förhandlingarna.

Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete i kommunen, samt ansvarar för kommunens ekonomi. Styrelsen förbereder alla ärenden som ska föredras i kommunfullmäktige.

Beslutsorganens protokoll finns till påseende på kommunkansliet, på biblioteket och på kommunens webbplats.