Stöd för boende i hemmet

Hemservice

sjoebodar_och_syren_brolinHemservice, eller hemhjälp, kan bestå av grundvård så som på- och avklädning eller hjälp med personlig hygien, enklare sjukvårdsåtgärder, lättare städning. Målsättningen är att kunna erbjuda hemservice för att kunna möjliggöra kvarboende i det egna hemmet så länge som möjligt. Nästa steg är hemservice i kommunens lägenheter vid Sommarlängan, stödtjänster eller omsorgsboende.

Hemservicen bedöms utgående från vårdbehov. Socialsekreteraren eller hemserviceledaren gör ett hembesök där fastställandet görs. Kommunens vård- och service plan utgör grund för vårdbedömningen och hemservicens avgift. Ingen avgift debiteras för det första besöket.

Tillfällig hemservice (avgift per besök)

Alla klienter som har hemhjälp mindre än 1 gång/vecka debiteras enligt vårdbehov. För prisuppgifter kontakta kommunkansliet. För tillfällig hemservice kan tas ut en skälig avgift som kommunen bestämmer, ej inkomstbaserad.

pa_sned_grote

 

Stödtjänster

Kommunen erbjuder även hjälp med mat, bastubad eller tvättning av kläder. Matservice innbär hemkörning av varm mat från Sommarängen på vardagarna, eller att komma till Sommarängen och äta. Alla stödtjänster beviljas utgående från omvårdnadsbehov.

Kontakta föreståndaren vid Sommarängen för mer information. Tel: +358 18 638301, eller +358 405184838.

Hembesök hos alla som fyller 75 år

Socialsekreteraren och en ergoterapeut från ÅHS kommer på hembesök till alla som fyller 75 år under året. Besöket är i förebyggande syfte och kostnadsfritt. Under besöket erhålls information om vilka förmåner som kan sökas och tips om eventuella hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

Avgifter för hemvård

Månadsavgift uppbärs för regelbunden hemservice. Avgiften beräknas på antal besök per vecka och bruttoinkomster. Den som är i behov av hemhjälp mindre än en gång i veckan erlägger 8 euro före ett besök på en timme. Om besöket överstiger en timme debiteras 5 euro för varje därpå följande timme.