Näringsliv

gudingen henriksson

Kökars hemsida förnyas som bäst. Det görs med frivilliga krafter och kommer därför att ske stegvis med en blandning av nytt och gammalt. 

 

Här hittar du information på den nya hemsidan. Klicka sedan på menyerna för mera information.

 

Hitta till Kökar

Sevärdheter

Nyheter och information

Kökars aktivitetskalender

Lediga jobb-Kommunens anslagstavla

Bostäder

 

 

Det lokala näringslivet är en hörnpelare i utvecklingen av Kökar kommun. Företagarandan och enreprenörskapet spirar på Kökar.

Kökar har en företagareförening, vars syfte är att befrämja företagarverksamhet och samarbete medlemsföretagen emellan.

Det privata näringslivet domineras av turistnäring, sjöfart och jordbruk, men här finns även ett nyetablerat bageri och ett husbyggnadsföretag. Kommunen är en stor arbetsgivare med ca 30 anställda, som främst erbjuder jobb inom barn- och äldreomsorg, samt skolan.

Har du en företagsidé du vill förverkliga så finns det god hjälp att få både i form av ekonomiskt stöd och rådgivning. Behöver du mark eller lokal så kan kommunen genom planläggning skapa arbetsplatsområden, både på kommunal och privat mark.

 

Bolagsstämma Majliden AB

Art  Bolagsstämma

Tid  14 maj 2018 kl 19:00

Plats  Sommarängen

 

Agenda:

 

1 Val av ordförande för stämman

 

2 Mötets lagliga sammankallande och beslutsfördhet

 

3 Information om resultatet av den genomförda emissionen och status för projektet

 

4 Val av styrelse

 

Vid stiftandet av bolaget valde stiftarna en styrelse bestående av Rainer Eriksson, Ordförande, Johan Rothberg, Natali Björk, Robert Karlman och Siv Relander.  Då nyemissionen är genomförd ges de nya aktieägarna nu möjlighet att utse styrelse.

 

5 Fullmakt för styrelsen att genomföra en delning av aktien för att öka aktiekapitalet  genom samgående med Fastighets AB Köpbacka samt riktad emission till aktieägarna i Köpbacka samt på lämpligt sätt integrera Köpbacka med Majliden AB som dotterbolag, genom en fusion eller på annat lämpligt sätt.

 

Under våren har diskussioner förts med Fastighets AB Köpbacka för den tidigare butiken i Hellsö. Hellsöbutiken är sedan länge nedlagd och försäljning av fastigheten har givit bolaget en total kassa på ca 28.000 Euro. Företrädare för bolaget har meddelat intresse att investera bolagets medel i det nya butiksbolaget Majliden AB. Detta skulle kunna ske genom en sammanslagning av bolagen (Fusion) Eller genom att Köpbacka blir ett dotterbolag till Majliden AB. I fastighets AB Köpbacka finns 501 aktier och och en kassa på 28.000 euro vilket ger ett värde per  aktie på 56 euro. Majlidens aktiers nominella värde är 400 euro/aktie vilket betyder att aktien behöver delas i 10 delar för att ett aktiebyte skall kunna genomföras. En aktiedelning (split) betyder att den som nu har en aktie i Majliden AB efter delningen kommer att ha 10 aktier med ett nominellt värde på 40 euro/aktie. Därefter görs en emission där Majliden AB övertar ägandet av Köpbacka genom att aktieägarna i Köpbacka vid uppvisande av ägobevis till aktier i Köpbacka byter en aktie i Köpbacka mot en aktie i Majliden AB. Emissionens storlek blir 501 aktier nominellt värde 40 Euro som tecknas till en överkurs på ca 16 euro med en minimikurs för aktiebytet på 40 euro per aktie.

 

6 Övriga Ärenden.

 

7 Mötet avslutas