Kökar kommun informerar om EU-projekten

                    

Kökar kommun anhöll om att få vara med i projekten för att kunna göra interna investeringar, öka kunskapen om hållbara alternativ, och bl.a. för att öka turismen till vår kommun. Gemensamt för båda projekten är att det är fråga om en hållbar utveckling på sikt.

 

Det första öppna informationstillfället för alla intresserade var den 24.9.2018 på skolan (Kökarinfo sept). I framtiden kommer vi huvudsakligen att berätta om projektens framskridande i samband med våra öppna expertföreläsningar, som annonseras ut i

Kökarinfo/ Kökarforum/kommunens hemsida.

 

Båda projekten arbetar under Närings- trafik- och inflyttningsnämnden och därmed är vi underställda kommunutvecklaren. Vill du vara med tten på kommun- kansliet.

                    

Baltic Wings

                    

Några centrala projektmål på Kökar är att:

 

 • Utveckla naturturismen året om (i första hand guidade turer med kunniga fågelguider, olika typer av turer, informationsmaterial, inkvartering, mat mm.)

 • Sammanställa fakta och dokumentation om fågelbeståndet, migration och häckning, lämpliga platser för skådning (samla historier från förr och nu till de turister som kommer)

 • Kökar skall delta i att utbilda specialguider för fågelskådning

 • Utveckla, uppgradera och vid behov bygga lämplig infrastruktur för fågelskådare och naturturister: (Fågeltorn eller dito skrymslen för åskådning, fotografering, ett fågelrum (och även ett nytt fågeltorn i Sviby, ev. parkeringsplatser, toaletter, skyltar, pic-nic bord)

 • Valda delar av dessa bör vara anpassade för personer med begränsad rörelseförmåga.

 • Projektorganisationen och centrala lokala naturupplevelse producenter deltar i utbildningar och studieresor

 

Hänt i projektet och på gång:

 • Ari Linna är vald till vår lokala fågelexpert och inventerare av fågellivet på Kökar

 • Under Kökart 2018 höll Ari Linna en föreläsning om fågellivet på Kökar.Under Kökart 2018 hölls en workshop där man bollade fram tankar på ett naturrum i samarbete med Hembygdsföreningen. Samarbetet och diskussionerna fortsätter nu inom ramen för projektet.

 • Utgående från Aris karta har projektet plockat fram de platser där vi i första hand planerar de 5-7 fågelskådningsställena (se kartan). Vi utreder nu ägarförhållanden och kontaktar intressenter. Målet är att detta skall vara klart under hösten/vintern. Vi diskuterar sedan med var och en av markägare om vad, hur, när vi eventuellt går vidare.

 • Skriftliga avtal görs med alla så att det inte finns några oklarheter i framtiden om kostnader/ rättigheter/ underhåll/ ägande o.s.v. (Målet är inte att bygga mycket eller överallt – en fågelskådare behöver en stig och en mindre platå, i budgeten finns medel för ett enkelt naturrum och ett fågeltorn på Kökar, vid behov).

 • Projektorganisationen har deltagit i möten och resor tillsammans med de övriga parterna i projektet

 

Coast4us

                    

ålands landskapsregering har antagit en utvecklings- och hållbarhetsagenda 2013-

2051 och alla kommu- ner skall utarbeta en egen hållbarhetsplan. Kommunen har

i.o.m. detta projekt medel för att ta fram en plan baserad på relevant ny forskning

och lokal fakta.

                    

Några centrala projektmål på Kökar är att:

 • Göra en utökad kommunöversikt, en hållbarhetsplan för Kökar kommun – med focus på: Vatten,

  • Land och Bebyggelse. Hållbarhetsplanen beaktar: fast och deltids bosättning, företagarna, tredje sektorn, lokala politiker och den administ- rativa sektorn. Planen inkluderar hur Kökar kommun på lång sikt kan beakta och planera för ekologisk hantering av vattenfrågor, uppvärmning, nedkylning, el, sophantering, trafik och infrastruktur, belysning, parkering och övriga om- råden utomhus.

  • Hållbarhetsplanen baseras på ny kunskap, utbildning, inlärning, testning och planering med hjälp av externa och in- terna (lokal) experter

 • I projektets sista (tredje) år gör vi en utställning om ”Kökars framtid” som ska visas på Kökar och i Mariehamn.

 • Kökarbor, företag och politiker kommer att vara med och kunna säga vad de vill och tycker. De är med och testaroch utvärderar nya arbetssätt, tankar, teknologi m.m.

                            

Hänt i projektet och på gång:
 • Europarlamentariker och vice ordförande i ”intergroup for islands” Tonini Picula, hans assistent Ivan Matic och professor Anders Nordström har besökt Kökar i oktober. De träffade lokala politiker, företagare, öbor under ledning av Johan Rothberg och Christian Pleijel och diskuterade hållbar utveckling på öar i Europa

 • Ett intensionsavtal med Tekniska högskolan i Stockholm gällande vatten undersökningar är gjord

 • Förhandlingar med experter gällande miljöfrågor, undersökningar och projektrapportering pågår (bl.a. Jyväskylä universitet, Hanken, Helsingfors universitet).

 • Experter för miljö/natur/ hållbarhets m.m. frågor ca 8-10 st skall bjudas in till Kökar och hålla presentationer för alla intresserade. Datum och namn publiceras då det är fastslaget.

 • Diskussioner med kommunens interna experter, bl.a. några Kökar företagare har startat.

 • Projektorganisationen har deltagit i möten och resor tillsammans med de övriga parterna i projektet

 

Siv Relander

Projektledare