top of page
Kommunens anslagstavla

Kommunstyrelsen

Byggnadstekniska nämnden

Bildningsnämnden

Ekonomi och styrdokument

Soc och ekonomi och styr
Ytterligare dokument finns under blanketter och anvisningar samt under respektive nämnd
Om kommunens anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en elektronisk anslagstavla där tillkännagivanden görs offentliga genom att de utan dröjsmål publiceras samt vid behov även på något annat sätt som kommunen fattat beslut om.   Kommunen ska i sina lokaler eller på någon annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan.

 

Fullmäktiges, styrelsens och en nämnds protokoll ska efter justeringen publiceras på kommunens webbplats tillsammans med en besvärsanvisning eller en anvisning om rättelseyrkande. Om publiceringen ska meddelas på kommunens elektroniska anslagstavla. Övriga kommunala myndigheters protokoll ska hållas tillgängliga på kommunens webbplats om myndigheten beslutar det.

 

Här skall kungörelser, lediganslagna tjänster samt senaste protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsentyrelse och nämnderna publiceras.

bottom of page