Kommunal service

 

Kökars kommun har, trots sin litenhet, en fullt utbyggd kommunal service som täcker alla områden som även finns i större kommuner.

Här finns en fin, välutrustad grundskola med duktig lärarkår. Kökars bibliotek ligger i samma byggnad. Dagvården är välordnad med daghem för alla barn. Här finns även hälsovård, läkarmottagning och ett nybyggt omsorgshem.

 

Bibliotek

Öppettider:
tisdagar:   kl. 11.00 - 14.00
onsdagar: kl. 15.00 - 19.00
torsdagar: kl. 11.00 - 14.00
Kontakt
E-post:biblioteket
Mediaurvalsprinciper
Bibliotekshistorik av Marianne Danielsson

Kökars kommunbibliotek finns i Kökar grundskola. Antalet böcker för utlåning är ca 7 800, och årligen görs ca 260 nyinköp. Här kan du hitta böcker som du får köa länge för på en större ort.

Lånetiderna för böckerna är 14 dagar upp till en månad. Utlåningstiden för tidskrifter är 14 dagar. Det går att lägga in en personlig kod på det egna lånekortet, så att du kan använda bibliotek.ax för att låna om en bok. Samtliga åländska lånekort kan användas i Kökars kommunbibliotek. Det finns återlämningslådor i Karlby utanför biblioteket och i Hellsö utanför Sommarängen, där du kan lämna dina böcker då biblioteket är stängt. 

Biblioteket har en fin läsesal, där du t.ex. kan sitta och läsa olika tidskrifter. Samtliga tidskrifter går att låna, med undantag för det senaste numret. Här finns möjlighet att låna en dator. OBS: Boka tid! Man kan endast boka ½ timme per gång.

Om du har med dig en läsplatta, smarttelefon eller dator kan Du använda bibliotekets trådlösa nätverk utan kostnad. 

 

Daghemmet Barnängen

Tf föreståndare  

Daniela Hellström

 

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 55945

E-post: barnangen(at)kokar.ax 

 

Öppettider:

mån-fre 7.30-16.30

Vid frånvaro och sjukdom ska daghemmet kontaktas efter kl 7.30 per telefon. 

Dagehemmet Barnängen är beläget i Hellsö by i invid äldreboendet. Daghemmet öppnades i augusti 1994   och har kapacitet för upptill 20 barn.

 

Stöd för boende i hemmet

Hemservice

Hemservice, eller hemhjälp, kan bestå av grundvård så som på- och avklädning eller hjälp med personlig hygien, enklare sjukvårdsåtgärder, lättare städning. Målsättningen är att kunna erbjuda hemservice för att kunna möjliggöra kvarboende i det egna hemmet så länge som möjligt. Nästa steg är hemservice i kommunens lägenheter vid Sommarlängan, stödtjänster eller omsorgsboende.

Hemservicen bedöms utgående från vårdbehov. Socialsekreteraren eller hemserviceledaren gör ett hembesök där fastställandet görs. Kommunens vård- och service plan utgör grund för vårdbedömningen och hemservicens avgift. Ingen avgift debiteras för det första besöket.

Tillfällig hemservice (avgift per besök)

Alla klienter som har hemhjälp mindre än 1 gång/vecka debiteras enligt vårdbehov. För prisuppgifter kontakta kommunkansliet. För tillfällig hemservice kan tas ut en skälig avgift som kommunen bestämmer, ej inkomstbaserad.

Stödtjänster

Kommunen erbjuder även hjälp med mat, bastubad eller tvättning av kläder. Matservice innbär hemkörning av varm mat från Sommarängen på vardagarna, eller att komma till Sommarängen och äta.

 

Alla stödtjänster beviljas utgående från omvårdnadsbehov.

 

Kontakta föreståndaren vid Sommarängen för mer information. Tel: +358 18 638301, eller +358 405184838.

Hembesök hos alla som fyller 75

Socialsekreteraren och en ergoterapeut från ÅHS kommer på hembesök till alla som fyller 75 år under året. Besöket är i förebyggande syfte och kostnadsfritt. Under besöket erhålls information om vilka förmåner som kan sökas och tips om eventuella hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

Avgifter för hemvård

Månadsavgift uppbärs för regelbunden hemservice. Avgiften beräknas på antal besök per vecka och bruttoinkomster. 

 

Kommunteknik

Kökar har ett välutbyggt vatten och avloppsnät, Färskvattnet kommer från Oppsjön, som Har ett vatten av mycket god kvalitet. Vattnet, ca 15 000 m3 per år, distribueras i stort sett till alla byar på fasta Kökar. . Provtagningar sker regelbundet.

Avloppsledningsnätet är utbyggt i Karlby och Hellsö. Ett nytt reningsverk har byggts år 2011-2012 i Hellsö. Reningsverket i Karlby har förnyats år 2013.

 

Kökars Grundskola

Skolföreståndare Johanna Hellström

Kontaktuppgifter:

Lärarrum telefon:              + 358 407729798

Skolans kök telefon           + 35840 7721635

Klicka för epost

 

Adress: 

Kökar Grundskola

Karlby

22730 Kökar

Kökars grundskola ligger vackert belägen i Karlby vid Finnö ström.

På skolgården finns både linbana, karusell, sandlåda, fotbollsplan, lusthus (som heter Uteklassen) och klätterställning.

 

Föreningen Hem och Skola på Kökar har köpt in en stor del av detta till skolan.

 

Berget bakom skolan är också en uppskattad lekplats.

År 2000 totalrenoverades och byggdes skolan till, och den har alla specialutrymmen som behövs i undervisnings- och klubbverksamhet.

I skolan finns också kommunens allmänna bibliotek. Skolans utrymmen används också flitigt på kvällarna av föreningar och privatpersoner.

Läsåret 2020-2021

I skolan går läsåret 2020-2021 10 elever och lärarna är tre stycken. Här jobbar också två assistenter. Det stora antalet pedagoger innebär att elevernas individuella behov mycket långt tillgodoses. Eleverna är indelade i två basgrupper (åk 2-7 samt 8-9). 

Skolans kalender

 

Renhållning

För fastboende
På Kökar finns två avfallsstationer för dem som inte bor i hyreslägenheter som har egen station. En invid Hellsö lokalen (Vikingalund) och en vid brandstationen i Karlby. Man är antingen ansluten till den ena eller den andra. Det två alternativ som finns för lämning av brännbart hushållsavfall är att man antingen själv lämnar avfallet till stationen eller så har man säckhämtning. 
Man lämnar själv säckarna till avfallsstationen 
För den som lämnar avfallet själv till stationen så fungerar misekortet som nyckel till den låsta stationen. Avgiften bestäms enligt antalet personer i hushållet och är något högre än för säckhämtning men i gengäld så finns ingen begränsning på antalet säckar.
Säckhämtning
Säckar lämnas vid vägen längs uppsamlingsrutten och förses med 1 sopmärke per säck med brännbart avfall. Tänk på att skydda säcken mot djurangrepp. Avgiftens storlek och antalet säckar som kan lämnas per år bestäms enligt antal personer i hushållet.

För fritidsboende

För den som har fritidsbostad gäller samma hämtnings/lämnings system med den skillnaden att det finns en fast avgift som är lika stor för bägge alternativen oberoende av personer i hushållet och  för den som har hämtning ingår 10 st sopmärken.

Extra sopmärken

Extra sopmärken kan beställas genom att klicka på beställning av sopmärken , köpas från Mises kontor på Fabriksgatan 8 eller ringa till Mises kundtjänst tel. +3581823844.

Aktuella avgifter finns på Mises hemsida

 
Mobil återvinningscentral (Misebilen)

 

MISEs mobila ÅVC (Misebilen)  besöker Karlby brandstation kl 13:00-14:30 den andra torsdagen i månaden. Under högsäsong görs en extra tur per månad. 

Till den mobila återvinningscentralen kan hushåll och fritidshusägare enkelt lämna samma sorts avfall som till en vanlig ÅVC. Glöm inte att ta med Misekortet.

Följande avfall kan lämnas till mobil ÅVC

​Utan avgift:

 • hushållets farliga avfall, hushållsapparater

 • impregnerat trä (mindre mängder)

 • lysrör och lågenergilampor

 • porslin/keramik, en hink 

 • planglas/dricksglas, en hink

 • omålat trä (mindre mängder)

Mot sopmärke eller fakturering

 • brännbart restavfall i säck

 • deponiavfall  120 l säck

 • möbler - faktureras enligt prislista

Följande kan lämnas i den olåsta stationen

 

I den allmänna återvinningsstationen som finns invid den låsta stationen kan alla som vill, utan avgift, lämna följande lämna:

 • Returpapper som tidningar och reklam

 • Wellpapp och kartong

 • Aluminiumburkar

 • Metall (metallförpackningar)

 • Glas

För allas trevnad och för miljön - följ sorteringsreglerna och håll snyggt vid stationen!

 

Utkomstöd

Rätt till ekonomiskt stöd (utkomststöd) har en person eller familj om andra inkomster eller tillgångar saknas eller inte räcker till för att garantera skäligt uppehälle. Utkomststöd är det ekonomiska stöd som beviljas i sista hand, vilket betyder att du enligt bästa förmåga måste dra försorg om din egen och din familjs uppehälle och att du i första hand ska ansöka om alla andra typer av förmåner som du kan ha rätt till, exempelvis allmänt bostadsbidrag (FPA), arbetslöshetsförmåner (t.ex. AMS), pensioner, sjukdagpenning, föräldraförmåner, studiestöd och underhållsstöd.

När en ansökan om utkomststöd görs måste alla inkomster och utgifter verifieras med kvitton eller andra intyg. Även eventuella tillgångar som kan lösgöras bör redovisas (exempelvis besparingar, fonder, aktier eller fastigheter). Beräkningen av utkomststöd går till så att alla utgifter som berättigar till utkomststöd avdras från de inkomster som står till förfogande. Om inkomsterna understiger utgifterna betalas mellanskillnaden som utkomststöd till sökanden. Utkomstödsberäkningen görs månadsvis.

Utkomststödet består av tre delar: grundläggande, kompletterande och förebyggande utkomststöd. Kompletterande utkomststöd kan beviljas för utgifter som på grund av en persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden anses nödvändiga för tryggande av försörjningen eller främjande av förmågan att klara sig på egen hand.

Blanketter för ansökan om grundläggande utkomststöd (första gången), ansökan om fortsatt grundläggande utkomststöd samt kompletterande utkomststöd hittar du i menyraden.

Mer information om förebyggande utkomststöd ges av socialarbetare.

Grunddelarnas belopp

Det grundläggande utkomststödet har fasta grunddelsbelopp som är lagstadgade. Grunddelarnas belopp är senast indexjusterade den 1 februari 2018 och ser ut enligt följande: 

Ensamstående/ensamförsörjare 514,79 euro/mån 
Makar/samboende 437,57 euro/mån
Person som fyllt 17 år och bor hos förälder 375,79 euro/mån 
Barn i åldern 10-16 år 360,36 euro/mån 
Barn under 10 år 339,76 euro/mån

Grunddelen ska täcka utgifter för:

 • Mat

 • Kläder

 • TV, tidning, telefon

 • Ringa hälso- och sjukvårdskostnader

 • Övriga utgifter(för t.ex. hygien, fritidsintressen, försäkringar, bilkostnader)

Utöver grunddelsbeloppet beaktas skäliga boendekostnader (exempelvis utgifter för hyra samt hushållselektricitet).

Räkneexempel:
Inkomster

Arbetsmarknadsstöd (AMS) + 639,60 euro
Allmänt bostadsbidrag (FPA) + 289,00 euro

Utgifter

Grunddel för ensamstående/ensamförsörjare  - 514,79 euro
Hyra  - 450,00 euro 
Elektricitet   - 42,22 euro

Inkomster totalt: + 928,60 euro
Utgifter totalt: - 1007,01 euro
   
Skillnad: - 78,41 euro

Sökande är enligt beräkningen berättigad 78,41 euro i utkomststöd aktuell månad.
Observera att detta endast är ett räkneexempel.

Kompletterande utkomststöd för begravningskostnader:

Om den avlidnes skulder är större än tillgångarna och inte täcker begravningskostnaderna, och ersättning inte heller fås från annat håll, kan dödsboförvaltaren anhålla om kompletterande utkomststöd för nödvändiga begravningskostnader.

För mer information, se dokumentetet "Kompletterande utkomststöd för begravningskostnader" under Bilagor.

Ansökningsblankett för utkomststöd

 

Äldreomsorg

Kontaktuppgifter

Föreståndare:        Telefon: 638301/0405184838

                                E-post: sommarangen(at)kokar.ax

Vårdpersonal         Telefon: 0457 345 6406 och 0457 345 6407

Kökspersonal        Telefon: 0401629908

Fastighetsskötare Telefon: 0400831691

Möjligheterna att bo hemma har ökat de senaste årtiondena men när behovet av annat boende uppstår är kommunens målsättning  att erbjuda alternativ som gör att  äldre skall kan kunna bo kvar på Kökar så långt det bara är möjligt. 

Närståendevård

Stödet för närståendevård består av ett vårdarvorde till närståendevårdaren, dels stöd och tjänster till den vårdbehövande och närståendevårdaren. En plan över vård och service upprättas vid ett hembesök av socialsekreteraren, föreståndaren, klienten och vårdaren.

.

 
Serviceboendet Sommarängen

Serviceboendet Sommarängen ligger i Hellsö by, invid daghemmet Barnängen. Sommarängen totalrenoverades och byggdes till under åren 2010-2011 under devisen Trygghet och Trivsel.

Sommarängen erbjuder ett tryggt boende i hemlik miljö, med yrkeskunnig personal dygnet runt. Vårdplanen görs individuellt och utgår från de boendes behov. De boende får i mån av möjlighet och intresse delta i boendets vardagliga sysslor. Därtill finns dagligen olika aktiviteter som anordnas av kommunen, kyrkan eller olika föreningar.

Närheten till hav och natur inspirerar till längre promenader, men de nybyggda altanerna ger även möjlighet till korta promenader på plant underlag, eller att bara att sitta ute och njuta av den friska luften.

Servicboendet Sommarängen
Boendeformer vid Sommarängen

Sommarängen erbjuder tre boendeformer, allt från egen lägenhet till boende på demensenheten. Det finns elva platser i eget rum för effektiviserat serviceboende, där klienter med stora vårdbehov vårdas med personal dygnet runt. Av de elva platserna är fem avsedda för personer med svåra minnesstörningar. Alla rum är utrustade med alarm, säng, sängbord, stort badrum med dusch, samt flera garderober. I övrigt möbleras rummet av den som bor där. Måltiderna intas gemensamt, men det finns tillgång till kök och samlingsrum.

I anslutning till Sommarängen ligger Sommarlängan, en byggnad med fyra servicelägenheter för självständigt boende. Lägenheterna är utrustade med alarm och de boende har tillgång till hemservice. Lägenheterna består av tre ettor på 40m2 och en tvåa på 52m2. Hyran för en lägenhet är även den 7,50 €/m2 för utomstående, exklusive el och MISE-avgift.

Sommarängen erbjuder även, i mån av utrymme, avlastingsplatser och korttidsboende. För anhöriga finns det övernattningsmöjlighet i anhörigrum.

Centralkök

Kommunens centralkök finns på Sommarängen. Här tillagas mat för kommunens olika verksamheter såsom skola, daghem och äldreomsorg.

 

Daghemsbarnen och personalen äter tillsammans med de boende på Sommarängen i den trivsamma matsalen. Även lokalbefolkningen är välkommen att äta lunch här. 

Målsättningen med verksamheten är att de boende ska kunna åldras värdigt i livets slutskede. Detta förutsätter ett nära samarbete mellan närvårdare, anhöriga, Ålands hälso- och sjukvård och hälsovårdare. Hälsovårdarna på Kökar och personalen på Sommarängen möts regelbundet varje vecka. ÅHS läkare besöker Sommarängen i samband med de läkarmottagningar som sker i kommunen. 

Hälso- och sjukvård

Hälsovårdsmottagningen på Kökar finns i anslutning till Barnängen i daghemsbyggnaden 

 
Kontaktuppgifter

Hälsovård:        Telefon: +358 40 732 6985