top of page

Vatten på Kökar

Verksamhet

Vattenverket vid Oppsjön byggdes år 1993. Från det att verket byggdes till dags dato har distributionsnätet byggts ut så att vattenverkets verksamhetsområde omfattar hela fasta Kökar. 

239 abonnenter är anslutna till det kommunala vattennätet på Kökar.  

Den genomsnittliga förbrukningen är 58,8 m3 abonnent/år 

Vattnet på Kökar kostar 2,99€/m3, eller 0,00299€/l enligt fastställd taxa.  

Rening

Vatten från Oppsjön leds in i vattenverket genom ett sandfilter. Efter att vattnet har filtrerats i sandfiltret rinner det till en renvattentank. Tanken fylls under dygnet då vattenverkets kapacitet är högre än förbrukningen, främst nattetid. Från renvattentanken pumpas vattnet ut i distributionsnätet till abonnenterna. I olika steg under processen renas vattnet ytterligare med hjälp av kemikalier och ett UV-filter.  

Vattnet på Kökar har en hårdhet på 4,5 °dH  

Kalcium (Ca) 25 mg/l  

Magnesium (Mg) 4,6 mg/l 

Kalium (K) 2 mg/l  

Ph 7,5 

Kökar kommun riskbedömning av hushållsvattnet 

  

Kökar kommuns riskbedömning har gjorts enligt principerna i vattensäkerhetsplanen Water Safety Plan (WSP) som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO). 

  

En riskbedömning av hela vattendistributionsverksamheten gjordes under 2023. Riskerna som eventuellt påverkar vattnets kvalitet eller distributionssäkerheten klassificerades enligt allvarlighetsgrad och observationerna behandlades med Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). 

  

En riskbedömning enligt WSP omfattar skyldigheten att fastställa riskhanteringsåtgärder för att säkerställa hushållsvattnets hygieniska kvalitet och användbarhet samt identifiera de aktörer som är ansvariga för åtgärderna. Vattensäkerhetsplanen (WSP) uppfyller också kraven i hushållsvattenförordningen (1352/2015) genom ÅFS 88:2016 

  

Riskbedömningen gås igenom regelbundet tillsammans med ÅMHM.

ÅMHM övervakar att vattenverket utför åtgärderna som försäkrar vattnets kvalitet och distributionssäkerheten. ÅMHM godkände riskbedömningen 22.9.2023 

  

Hushållsvattnet kommer från Oppsjön. Hushållsvattnets kvalitet kontrolleras enligt ett kontrollundersökningsprogram godkänt av ÅMHM. 

 

Senaste provtagning

Ansvarig

Kommuntekniker 

Tobias Nordlund 

Kommuntekniker@kokar.ax  

bottom of page