top of page

Otterböte bronsåldersboplats

Säljägarnas boplats på 1100-talet f.Kr

Nedanför berget Otterböte finns en unik säljägarboplats från yngre bronsåldern. Här finns rester av nio runda hyddor, flera avskrädeshögar och en liten brunn.

 

Till Otterböte tar du dig via en ca 600 meter lång gångstig från Hamnövägen. Stadiga skor rekommenderas.

 

Otterböte beboddes av säljägare söderifrån som kom norrut på säljakt om vårarna. Detta vet vi tack vare de talrika fynd av lerskärvor som hittats vid utgrävningar. Leran i dessa skärvor härstammar från Östersjöns södra kuster i norra Polen och på Bornholm. Kärlens väggar har också avtryck av odlingsväxter, vilket visar att de tillverkats i en jordbruksmiljö. 

Otterböte – en tretusen år gammal oljeplattform i havet

Drygt en halv kilometer söder om landsvägen mellan Överboda och Vervans byar i Kökar ligger en bronsåldersplats gömd mellan bergen.

Bronsåldern inföll mellan sten- och järnåldern, 1800-500 f Kr. Den är uppkallad efter metallen brons, en blandning av koppar och tenn som användes innan människan lärde sig göra järn.

Här bodde säljägare för tretusen år sedan – omkring år 1.000 före Kristus. Boplatsen hittades av bonden Erik Gustav Öberg 1918. Han talade med författaren Hugo Ekholm som småningom skrev en artikel om fyndet, vilket ledde till att platsen grävdes ut av arkeologer mellan åren 1946 och 1950.

Man fann 9 husgrunder, 25.000 krukskärvor och 1.670 ben (sammanlagd 10 kilo ben). 450 av benen kunde identifieras: säl 367, ejder 64, häst 1 (en liten passgångare), hare 11, får 13, tamgris 1, ko 3. Observera att inga fiskben hittades – fiskade de inte?

I brunnen hittades en nästan hel kruka med samma mönster, samma lera som den samtida lisutaniska kulturen i Polen och på Bornholm.

Hyddorna består av en rund stenring med eldstad i mitten och en förstuga. De hade trätak, vass eller halm. Det finns inga rester på golvet eftersom de täcktes av skinnfällar. Vi tror att säljägarna var jaktlag, 50-60 män eller mindre, som kom på hösten, övervintrade och jagade säl som de tillverkade sälolja av.

Läs även från säljägare till klosterbröder

Källa: Kenneth Gustavsson (1997) Otterböte -- New Light on a Bronze Age Site in the Baltic, Theses and Papers in Archeology B:4, Stockholm University

I tidskriften Skärgård 2/2005 har Kenneth Gustavsson skrivit en sammanfattning.

Läs om bronsåldern på Finlands Nationalmuseums hemsida

bottom of page