top of page
Föreningsverksamhet

Föreningen Franciskus på kökar r.f.

Franciskus


Föreningen Franciskus på Kökar bistår Södra Ålands skärgårdsförsamling med att anordna Franciskusfesten på Hamnö första helgen i juli.

Föreningen arranderar också härbärget och ombesörjer enkelt boende för pilgrimer.

Mer om föreningens verksamhet och aktuellt hittar du på hemsidan:  www.franciskus.ax

 

Styrelsen:

Philip Hällund, ordf.
Kerstin Gäddnäs, v.ordf.

Stefan Djupsjöbacka

Peter Karlsson
Sara Kemetter
Ester Laurell
Johan Wihlborg

Suppleanter:

Lennart Koskinen

Nina Granvik  

Lars Thillman

Maria Widén

 

FO 2474899-6  

FI40 66010001066240

SWIFT/BIC AABAFI22

Pilgrimsled

Företagarföreningen Kökars företagare r.f.

Företagarföreningen

Företagarföreningens främsta uppgift är att fungera som en intresseorganisation för små och medelstora företag och företagare på Kökar.

Syftet är att befrämja företagarverksamhet, sund konkurrens och samarbete mellan företagen. Föreningen är partipolitiskt obunden.

Föreningen hjälper, i mån av möjlighet, nya företagare att etablera sig. Det är medlemmarna som formar föreningens verksamhet, genom att komma med önskemål och förslag på aktiviteter och aktioner.

Föreningen vill:

  1. representera sina medlemmar i förhållande till landskaps- och kommunalförvaltningen på sitt verksamhetsområde genom att göra förslag och uttalanden, samt ta initiativ och därigenom befrämja och stöda de små och medelstora företagens ekonomiska, samhälleliga och arbetsmarknadspolitiska ställning.

  1. idka informations-, publikations-, rådgivnings-, utbildnings- och forskningsverksamhet i frågor som gäller näringslivet.

  1. befrämja förutsättningarna för ett aktivt samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare på det egna verksamhetsområdet.

  1. arrangera utfärder, fester och andra evenemang för att tillgodose medlemmarnas behov av rekreation och fritidsverksamhet.

  1. bevaka och tillgodose medlemmarnas övriga gemensamma intressen.

Välkomna med i Kökars Företagare rf!

Kontaktuppgifter till företagarföreningen:

Johannes Jansson
e-post: info(at)service.ax
Tel. +358451218450
Foretagsam

Företagsam skärgård är en förening som bildats av de sex åländska skärgårdskommunerna Brändö, FöglöKumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö.

Syftet är att befrämja inflyttning, företagsetablering, råd och stöd inom näringslivet samt kompetenshöjande åtgärder.


Föreningen erbjuder kostnadsfri rådgivning och hjälp till befintliga och potentiella företag, samt hjälper till med frågor kring val av företagsform, näringsrätt, exempel på finansiering, vilka stöd som finns, anmälan och tillståndsansökan, framtagande och ifyllande av blanketter, kontakter med myndigheter med mera. 


Föreningen är också huvudman för flera projekt som är till för att hjälpa företagare.

Skärgårdsutvecklarens uppgifter

Skärgårdsutvecklarens primära uppdrag är att stöda Ålands skärgårds näringsliv och åtgärder som främjar boende och inflyttning.

Exempel på vad skärgårdsutvecklaren kan stå till tjänst med:

  • Bollplank och assistans vid planering av företagsetablering och företagsutveckling

  • Råd gällande finansiering, marknadsföring, utveckling, IT, etc.

  • Lotsning och hjälp med ansökningar.

  • Bistå i utvecklingen av projektidéer som är till gagn för skärgården inom Företagsam Skärgårds intresseområden.

  • Allt är kostnadsfritt!

Övrigt: Egentligen det mesta som rör Ålands skärgård gör jag mitt bästa för att bistå med, så tveka inte att ta kontakt!

Det som jag inte kan svara på själv tar jag reda på.

Kontaktuppgifter till skärgårdsutvecklaren

e-post: info@skargarden.ax

Kökars frivilliga brandkår

Brandkår

Brandkårsarbetet på Kökar sköts av Kökars frivilliga brandkår. Brandkåren har även ungdomsverksamhet.

Brandstationen, brandbilarna och inventarierna ägs av Kökar kommun men brandkårsarbetet sköts av den frivilliga brandkåren.

Brandkåren övar första måndagen i månaden kl. 19.00. Övningen föregås av ett provlarm kl. 17.00.

 

Allmänt alarmnummer 112 

Kökar ungdomsförening

Kökar ungdomsförenig

Kökars ungdomsförenings ändamål är att verka för ungdomens trivsel och trygghet och att erbjuda dem ett attraktivt fritidsalternativ.

I klubbrummet förekommer aktiviteter som ungdomsverksamhet, möten m.m. Styrelsen vill arbeta för att barn, ungdomar och vuxna ska kunna träffas och umgås tillsammans.

Föreningen bildades år 1903. Föreningens första ordförande var Karl E Ideman, lärare och banbrytare på pedagogikens område i Kökar. År 1936 färdigställdes föreningens lokalbyggnad. Först år 1950 fick föreningslokalen namnet HÖGLID under en högtidlig invigning. Lokalen byggdes ut och 1981 stod det nya klubbrummet färdigt.

 

Under alla år har det renoverats och underhållits för alla hålla föreningens lokalbyggnad i skick, men under 2002-2003 fick den en ordenlig ansiktslyftning, när hela danslokalen och tamburen renoverades. Klubbrummet renoverades 2010 och 2016 blev innetoaletterna färdigställda.

Hitta senaste informationen på Ungdomsföreningens facebooksida.

Kören Kökarröster

Kökarröster

Kören Kökarröster sedan 2013 en egen förening. Kören har en egen styrelse.

Varje vecka övar kören i församlingshemmet. Medlemsantalet varierar mellan 15 och 20. Det finns ett tätt samarbete med Rådmansö skärgårdskör, Åbolands skärgårdskör och Föglö kyrkokör.

bottom of page